[orz] coser正妹果然也是靠修圖修來的

看板C_Question作者 (狐糊)時間1月前 (2024/05/10 21:02), 編輯推噓2(201)
留言3則, 3人參與, 1月前最新討論串1/1
http://kokopyon.net/blog-entry-81451.html 懶人包 這是14萬追隨者的coser https://twitter.com/miiitan_n/status/1785947929053679910 https://pbs.twimg.com/media/GMj2LCQbAAAR6-Q.jpg
這是受邀去柏青哥店當來賓的照片 https://x.com/singardentotuka/status/1786628823863144586 https://pbs.twimg.com/media/GMtfoGkaUAASHCf.jpg
真的是修到連她媽都認不出來 -- 你跟我說這些 我有什麼辦法? https://imgur.com/Jj1YPhC.jpg
https://i.imgur.com/9XIe707.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.92.69 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Question/M.1715346134.A.0D5.html

05/10 21:36, 1月前 , 1F
裝不夠濃
05/10 21:36, 1F

05/10 22:32, 1月前 , 2F
這...這是同一個人嗎XD
05/10 22:32, 2F

05/10 23:18, 1月前 , 3F
月巴亻子
05/10 23:18, 3F
文章代碼(AID): #1cFXhM3L (C_Question)
文章代碼(AID): #1cFXhM3L (C_Question)