Re: [洽特] (iwin)5/1立法院審法案,魔鬼藏在細節中

看板AC_In (裏洽 18+動漫)作者 (榊 伊織)時間1月前 (2024/06/20 12:25), 1月前編輯推噓18(1801)
留言19則, 19人參與, 1月前最新討論串3/3 (看更多)
經蔡易餘確認 「倘持有虛擬兒童色情圖畫對慾望之刺激具關聯性,觀看後可能採取實際行動傷害兒童或 少年之行為。」 這句已經拿掉了 昨天協商通過的衞福部版修法說明已經沒這句了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.110.97 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/AC_In/M.1718857505.A.C9A.html ※ 編輯: iyori (27.240.162.144 臺灣), 06/20/2024 12:43:12

06/20 12:50, 1月前 , 1F
06/20 12:50, 1F

06/20 13:01, 1月前 , 2F
06/20 13:01, 2F

06/20 14:24, 1月前 , 3F
推 真的還是需要持續關注才行!
06/20 14:24, 3F

06/20 14:54, 1月前 , 4F
06/20 14:54, 4F

06/20 15:10, 1月前 , 5F
06/20 15:10, 5F

06/20 18:02, 1月前 , 6F
還行
06/20 18:02, 6F

06/20 18:16, 1月前 , 7F
推蔡委員
06/20 18:16, 7F

06/20 22:14, 1月前 , 8F
拿掉拿掉 通通拿掉
06/20 22:14, 8F

06/20 22:53, 1月前 , 9F
06/20 22:53, 9F

06/20 23:50, 1月前 , 10F
確實有作事,給推
06/20 23:50, 10F

06/21 00:49, 1月前 , 11F
06/21 00:49, 11F

06/21 01:23, 1月前 , 12F
推!
06/21 01:23, 12F

06/21 04:20, 1月前 , 13F
推蔡委員
06/21 04:20, 13F

06/21 07:34, 1月前 , 14F
推,以前還以為是演的,請容我致上十二萬分歉意
06/21 07:34, 14F

06/21 21:56, 1月前 , 15F
反觀某個作秀的直播主
06/21 21:56, 15F

06/22 11:54, 1月前 , 16F
06/22 11:54, 16F

06/22 17:12, 1月前 , 17F
有拿掉就好
06/22 17:12, 17F

06/22 23:04, 1月前 , 18F
06/22 23:04, 18F

06/24 09:34, 1月前 , 19F
幫推
06/24 09:34, 19F
文章代碼(AID): #1cSwyXoQ (AC_In)
文章代碼(AID): #1cSwyXoQ (AC_In)