Fw: [LIVE] LoveLive! 虹咲學園 2期 #07

看板C_Chat (希洽)作者 (唯)時間6天前 (), 5天前編輯推噓1(100)
留言1則, 1人參與, 6天前最新討論串1/1
2期 #07 「夢の記憶」 夢想的記憶 【21:30 台灣首播】 巴哈姆特動畫瘋 https://ani.gamer.com.tw/animeVideo.php?sn=29389 bilibili https://b23.tv/BV1BY4y1r7MZ YouTube https://youtu.be/FfST6GMsYCI
【21:00 日本首播】 LINE LIVE https://live.line.me/channels/91/upcoming/19743647 YouTube https://youtu.be/PijZY_5IW9A
バンダイch https://live.b-ch.com/lovelive_anime ---- https://i.imgur.com/zE4NR7L.jpg
台日播出時間:https://reurl.cc/Qj0NMZ 加入「バンダイチャンネル」LINE 官方帳號,即可在聊天頁面收看 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.140.179 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/LoveLive_Sip/M.1652531458.A.9F9.html

05/14 21:01, 6天前 , 1F
\蕉哥哥/
05/14 21:01, 1F
※ 編輯: YuiiAnitima (36.231.140.179 臺灣), 05/15/2022 23:01:19
文章代碼(AID): #1YVwMPV6 (C_Chat)
文章代碼(AID): #1YVwMPV6 (C_Chat)