[Vtub] 團長:羊和鴨親嘴是有罪的!

看板C_Chat (希洽)作者 (laugh8562)時間3天前 (), 編輯推噓7(705)
留言12則, 10人參與, 2天前最新討論串1/1
https://youtu.be/sniYgPvUS4Q
團長對營運提出嚴正抗議 上片前要好好檢查啊! 偶像怎麼可以親親! 羊表示:你們一起上好了 我都親 棉芽才沒有錯呢~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 115.43.88.73 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1659756636.A.650.html

08/06 11:39, 3天前 , 1F
商業做愛 商業做愛
08/06 11:39, 1F

08/06 11:39, 3天前 , 2F
三牲還差一
08/06 11:39, 2F

08/06 11:41, 3天前 , 3F
鴨子真的開始不自覺後宮了
08/06 11:41, 3F

08/06 11:42, 3天前 , 4F
官方直接當著團長面前NTR
08/06 11:42, 4F

08/06 11:43, 3天前 , 5F
真會玩
08/06 11:43, 5F

08/06 11:44, 3天前 , 6F
老娘直接在官方頻道ntr妳
08/06 11:44, 6F

08/06 11:46, 3天前 , 7F
Step 1: 後宮形成
08/06 11:46, 7F

08/06 11:46, 3天前 , 8F
Step 2: 後宮失火
08/06 11:46, 8F

08/06 11:46, 3天前 , 9F
Step 3: 後宮分屍
08/06 11:46, 9F

08/06 12:18, 3天前 , 10F
step 4:羊肉火鍋
08/06 12:18, 10F

08/06 13:32, 3天前 , 11F
我只覺得這片WTM的表情真的醜出新高度(稱讚意味
08/06 13:32, 11F

08/06 17:52, 2天前 , 12F
WTM這樣不知道要重生幾次了
08/06 17:52, 12F
文章代碼(AID): #1YxU1SPG (C_Chat)
文章代碼(AID): #1YxU1SPG (C_Chat)