[Vtub] [發錢] 神山鈴音 日本的月讀女僕咖啡廳

看板C_Chat (希洽)作者 (雲寒陵)時間1月前 (2024/03/02 19:45), 1月前編輯推噓102(102010)
留言112則, 112人參與, 1月前最新討論串1/1
前100推 抽30位稅後30P 幫推廣~ 8:00開台, 講跑去日本的月讀女僕咖啡廳。 (就是大家知道的那個月讀) https://www.youtube.com/watch?v=-pQqTVEcSVg
這主題還滿有意思的, 有興趣可以點進去掛著聽~ 到底台灣的女僕咖啡廳在日本有搞頭嗎? 有問題可以在推文或晚點在YT聊天室中提出~ - 鈴聽者們晚安 這邊是自稱前女僕咖常客的神山鈴音(゚∀。) 鈴音前一陣子趁著228跑去了日本東京玩耍 本來沒有打算要特別開遊記雜談 只想要隨口在遊戲實況的時候講一下心得 直到鈴音出發前一刻看到了這東西 https://i.imgur.com/L1mEqkw.png
台灣的月讀女僕咖在日本秋葉原開了分店阿阿阿!!(゚д゚≡゚д゚) 看到這圖片的當下 鈴音感受到了必須要去的 使命感(`・ω・′) 雖然鈴音的諸位空氣朋友們在行前不斷的嗆鈴音為什麼要去日本喝黑松 阿去其他女僕咖還不是在喝可樂跟可爾必思 唉呦他們不懂啦(゚∀。) 因為所以鈴音會稍微講一下兩天去了三次(!?)的心得體驗 順便帶一點秋葉原的私人逛法 https://www.youtube.com/watch?v=-pQqTVEcSVg
如果大家有什麼想詢問的問題 可以在推文裡面提出 (ゝ∀・) 雖然鈴音不一定會全回(゚∀。) —--------------- 其他實況 https://www.youtube.com/watch?v=-pQqTVEcSVg
https://www.youtube.com/watch?v=jryGEKSgXCg
上一次的女僕咖雜談 https://www.youtube.com/watch?v=buxdu2whhvA&t=1378s
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.205.189 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1709379902.A.8FF.html

03/02 19:45, 1月前 , 1F
03/02 19:45, 1F

03/02 19:45, 1月前 , 2F
03/02 19:45, 2F
※ 編輯: leelee688 (1.160.205.189 臺灣), 03/02/2024 19:46:42

03/02 19:46, 1月前 , 3F
03/02 19:46, 3F

03/02 19:46, 1月前 , 4F
03/02 19:46, 4F

03/02 19:46, 1月前 , 5F
03/02 19:46, 5F

03/02 19:46, 1月前 , 6F
03/02 19:46, 6F

03/02 19:46, 1月前 , 7F
03/02 19:46, 7F

03/02 19:47, 1月前 , 8F
03/02 19:47, 8F

03/02 19:48, 1月前 , 9F
03/02 19:48, 9F

03/02 19:48, 1月前 , 10F
03/02 19:48, 10F

03/02 19:48, 1月前 , 11F
ok
03/02 19:48, 11F

03/02 19:48, 1月前 , 12F
03/02 19:48, 12F

03/02 19:48, 1月前 , 13F
03/02 19:48, 13F

03/02 19:49, 1月前 , 14F
03/02 19:49, 14F

03/02 19:49, 1月前 , 15F
牛奶醬很可愛捏~
03/02 19:49, 15F

03/02 19:49, 1月前 , 16F
03/02 19:49, 16F

03/02 19:49, 1月前 , 17F
03/02 19:49, 17F

03/02 19:50, 1月前 , 18F
推推
03/02 19:50, 18F

03/02 19:50, 1月前 , 19F
03/02 19:50, 19F

03/02 19:50, 1月前 , 20F
03/02 19:50, 20F

03/02 19:50, 1月前 , 21F
03/02 19:50, 21F

03/02 19:51, 1月前 , 22F
03/02 19:51, 22F

03/02 19:51, 1月前 , 23F
03/02 19:51, 23F

03/02 19:51, 1月前 , 24F
03/02 19:51, 24F

03/02 19:51, 1月前 , 25F
03/02 19:51, 25F

03/02 19:51, 1月前 , 26F
03/02 19:51, 26F

03/02 19:52, 1月前 , 27F
03/02 19:52, 27F

03/02 19:52, 1月前 , 28F
03/02 19:52, 28F

03/02 19:52, 1月前 , 29F
03/02 19:52, 29F

03/02 19:52, 1月前 , 30F
可愛
03/02 19:52, 30F

03/02 19:52, 1月前 , 31F
03/02 19:52, 31F

03/02 19:52, 1月前 , 32F
03/02 19:52, 32F

03/02 19:53, 1月前 , 33F
03/02 19:53, 33F

03/02 19:54, 1月前 , 34F
03/02 19:54, 34F

03/02 19:54, 1月前 , 35F
03/02 19:54, 35F

03/02 19:54, 1月前 , 36F
03/02 19:54, 36F

03/02 19:55, 1月前 , 37F
03/02 19:55, 37F

03/02 19:55, 1月前 , 38F
03/02 19:55, 38F
還有 34 則推文
03/02 20:38, 1月前 , 73F
03/02 20:38, 73F

03/02 20:41, 1月前 , 74F
03/02 20:41, 74F

03/02 20:43, 1月前 , 75F
03/02 20:43, 75F

03/02 20:44, 1月前 , 76F
03/02 20:44, 76F

03/02 20:45, 1月前 , 77F
03/02 20:45, 77F

03/02 20:46, 1月前 , 78F
03/02 20:46, 78F

03/02 20:51, 1月前 , 79F
03/02 20:51, 79F

03/02 20:54, 1月前 , 80F
03/02 20:54, 80F

03/02 20:56, 1月前 , 81F
03/02 20:56, 81F

03/02 21:00, 1月前 , 82F
03/02 21:00, 82F

03/02 21:01, 1月前 , 83F
03/02 21:01, 83F

03/02 21:04, 1月前 , 84F
加油
03/02 21:04, 84F

03/02 21:06, 1月前 , 85F
推推
03/02 21:06, 85F

03/02 21:07, 1月前 , 86F
加油
03/02 21:07, 86F

03/02 21:17, 1月前 , 87F
03/02 21:17, 87F

03/02 21:20, 1月前 , 88F
03/02 21:20, 88F

03/02 21:23, 1月前 , 89F
03/02 21:23, 89F

03/02 21:29, 1月前 , 90F
03/02 21:29, 90F

03/02 21:30, 1月前 , 91F
03/02 21:30, 91F

03/02 21:57, 1月前 , 92F
03/02 21:57, 92F

03/02 21:59, 1月前 , 93F
03/02 21:59, 93F

03/02 22:01, 1月前 , 94F
03/02 22:01, 94F

03/02 22:20, 1月前 , 95F
03/02 22:20, 95F

03/02 22:20, 1月前 , 96F
03/02 22:20, 96F

03/02 22:25, 1月前 , 97F
03/02 22:25, 97F

03/02 22:31, 1月前 , 98F
03/02 22:31, 98F

03/02 22:33, 1月前 , 99F
03/02 22:33, 99F

03/02 22:38, 1月前 , 100F
03/02 22:38, 100F

03/02 23:00, 1月前 , 101F
03/02 23:00, 101F

03/02 23:03, 1月前 , 102F
03/02 23:03, 102F

03/02 23:18, 1月前 , 103F
03/02 23:18, 103F

03/02 23:52, 1月前 , 104F
03/02 23:52, 104F

03/03 00:01, 1月前 , 105F
03/03 00:01, 105F

03/03 00:01, 1月前 , 106F
03/03 00:01, 106F

03/03 00:02, 1月前 , 107F
03/03 00:02, 107F

03/03 00:09, 1月前 , 108F
03/03 00:09, 108F

03/03 00:14, 1月前 , 109F
03/03 00:14, 109F

03/03 00:17, 1月前 , 110F
03/03 00:17, 110F

03/03 00:17, 1月前 , 111F
03/03 00:17, 111F

03/03 02:20, 1月前 , 112F
03/03 02:20, 112F
文章代碼(AID): #1bun4-Z_ (C_Chat)
文章代碼(AID): #1bun4-Z_ (C_Chat)