[ARIA] Augurio Buonanno!

看板ARIA作者 (刺蝟)時間1年前 (2023/01/01 17:05), 1年前編輯推噓11(1101)
留言12則, 12人參與, 1年前最新討論串1/2 (看更多)
傳統不能斷啊! 結束了跌宕起伏的2022, 嶄新的2023開始了。 祝大家在新的一年繼續留下美好的回憶。 https://i.imgur.com/VaFqEYH.png
-- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.165.208.132 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ARIA/M.1672563957.A.A02.html

01/01 17:23, 1年前 , 1F
Augurio Buonanno!
01/01 17:23, 1F

01/01 20:16, 1年前 , 2F
Augurio Buonanno!
01/01 20:16, 2F

01/01 22:11, 1年前 , 3F
Augurio Buonanno!
01/01 22:11, 3F

01/01 22:49, 1年前 , 4F
Augurio Buonanno!
01/01 22:49, 4F

01/02 00:13, 1年前 , 5F
Augurio Buonanno!
01/02 00:13, 5F

01/02 02:04, 1年前 , 6F
Augurio Buonanno!
01/02 02:04, 6F

01/02 18:07, 1年前 , 7F
Augurio Buonanno!
01/02 18:07, 7F

01/07 23:42, 1年前 , 8F
Augurio Buonanno!
01/07 23:42, 8F

01/09 21:00, 1年前 , 9F
Augurio Buonanno!
01/09 21:00, 9F
※ 編輯: hedgehogs (1.165.145.232 臺灣), 01/09/2023 23:41:57

01/27 10:43, 1年前 , 10F
Augurio Buonanno!
01/27 10:43, 10F

01/30 08:06, 1年前 , 11F
Augurio Buonanno!
01/30 08:06, 11F

04/01 23:01, 1年前 , 12F
Augurio Buonanno!
04/01 23:01, 12F
文章代碼(AID): #1ZiKpre2 (ARIA)
討論串 (同標題文章)
文章代碼(AID): #1ZiKpre2 (ARIA)